PAUŠALNO OPOREZOVANI OBVEZNICI

Šta znači biti paušalac? Paušalac podrazumeva obavljanje preduzetničkog poslovanja u svojstvu fizičkog lica koje je paušalno oporezovano kod poreske uprave. Paušalno oporezovan podrazumeva da je na osnovu kriterijuma koje određuje poreska uprava preduzetnik dobio rešenje ili odobrenje za paušalno oporezivanje.

Rešenje se dobija odmah nakon osnivanja paušalno preduzetničke radnje i isto se može preuzeti nakon 24h putem elektronskog sertifikata preko elektronskog sistema poreske uprave e-porezi.

Prednost paušano oporezovanih obveznika je ta što sve što preduzetnik naplati može slobodno da raspolaže gotovinom tj može slobodno da podiže gotovinu sa tekućeg računa svoje preduzetničke radnje.

Potrebno je voditi računa da paušalni obveznici ne premaše granicu prometa, tako da promet do 6000000 (šest miliona dinara) tokom godine ne gubi status paušalno oporezovanog obveznika. Ako se promet od 6000000,00 (šest miliona dinara) probije, onda je preduzetnik u obavezi da vodi poslovne knjige po sistemu dvojonog knjigovodstva.

Kod paušalnih obveznika bitno je voditi računa o testu samostalnosti, redovno plaćanje poreskih obaveza, 15-tog u mesecu za prethodni mesec bez kamate, redovno obaveštavanje poreske uprave o svim izmenama vezano za poslovanje, pratiti promet, prihod, redovno podnositi neophodne poreske prijave na sistemu e poreza itd. Za sve to savetujemo Vam da brigu o paušalnom poslovanju prepusite svom računovođi koji će za vas obavljati sve to po povoljnim cenama.

Autor: master ekonomije Alen Biševac