СУБВЕНЦИЈЕ ЗА УГОСТИТЕЊЉСКУ И ТУРИСТИЧКУ ПРИВРЕДУ

Влада Републике Србије донела је 4. децембра 2020. године Уредбу о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 146/2020 од 4.12.2020. године. Наведена уредба ступила је на снагу 5. децембра 2020. године.

Уредбом су створени услови за примену нове мере подршке привредним субјектима у виду исплате бесповратних наменских средстава у висини од 30.367,00 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец октобар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Право на коришћење бесповратних средстава имају сви привредни субјекти у приватном сектору који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 93/19), и то:

– резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

– резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;

– огранци и представништва страних правних лица.

Привредни субјекти могу да остваре право на бесповратна средства уколико су  у Агенцији за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

− 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

− 5621 – кетеринг

− 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране

− 5630 – услуге припремања и услуживања пића

− 5510 – хотели и сличан смештај

− 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

− 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице

− 5590 – остали смештај

− 7911 – делатност путничких агенција

− 7912 – делатност тур-оператора

− 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима

− 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Одобрена средства субвенције уплатиће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Привредни субјекти ће о отварању наменских динарских рачуна бити обавештени достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Исплату бесповратних средстава на наменске рачуне вршиће Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

Привредни субјект прихвата права и обавезе из Програма коришћењем средстава са посебног наменског рачуна. Исплаћена средства могу се искористи закључно са 15. фебруаром 2021. године, након чега ће наменски рачуни бити затворени а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од 5. децембра 2020. године закључно са 31. јануаром 2021. године, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 5. децембра 2020. године за период који се завршава од 5. децембра 2020. године до 31. јануара 2021. године, односно уколико додељена бесповратна средства до 31. јануара 2021. године у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Проверу наведеног услова вршиће Министарство финансија. У случају неиспуњења поменутог услова о предметном ће бити обавештено Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које ће од привредног субјекта захтевати повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај. Привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства трговине, туризма и телекомуникација, изврши повраћај

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2019. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

Списку привредних субјеката који испуњавају право на коришћење бесповратних наменских средстава прописаних овом уредбом може се приступити  путем линка https://www.purs.gov.rs/program-subvencija-ugostitelji-decembar-2020.html

Izvor: purs.gov.rs