AKO NE IZDATE FISKALNI KAZNE I DO 2 MILIONA DINARA.

U skladu sa zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije su o obavezi da najkasnije do 30 aprila 2022 gofine pređu na novi model fiskalizacije.

To zapravo znači da ste od prvog maja 2022 godine u obavezi da promet na malo evidentirate preko novih e fiskalnih kasa.

Za slučaj da se ne ispoštuje zakon o fiskalizaciji, kazne će se krećati od 300.000,00 dinara do 2.000.000,00 dinara.

KAZNENE MERE ZA NEIZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA:

Kaznena mera od 300.000,00 do 2.000.000,00 kazniće se svako pravno lice koje je obveznik fiskalizacije ako ne evidentira promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo. Podrazumeva se da račun mora imati obeavezne zakonom propisane podatke, kao i fiskalni račun da mora imati sve podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. Podaci se moraju slati poreskoj upravi putem stalne internet veze.

Pored pravnog lica kazniće se i odgvorno lice u pravnom licu i to novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Takođe pored pravnog lica kazniće se i preduzetnik – obveznik fiskalizacije, kaznom do 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Odgovrnost ima i fizičko lice koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti te su kaznene mere za fizička lica od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.