Izmene iz oblasti pdv

zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, sa pozivom da se sugestije i primedbe dostave najkasnije do 23. novembra. Usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u očekuje se tokom decembra ove godine, sa primenom od 1. januara 2021. godine.

U nastavku samo ukratko ukazujemo na najvažnije izmene i oblasti PDV-a na koje se te izmene odnose.

Za promet iz oblasti građevinarstva, predloženo je da poreski dužnik bude primalac pod uslovom da je vrednost konkretnog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV-a. U slučaju prometa čija je vrednost do 500.000 dinara (bez PDV-a), poreski dužnik će biti obveznik koji vrši promet (izvođač radova), u skladu sa opštim pravilima.

Predloženo je pravo izbora obveznika (koji se bavi prometom polovnih dobara) da za svaki pojedinačan promet polovnog dobra odluči da li će primeniti poseban postupak oporezivanja. Pritom, ukida se obaveza poređenja PDV-a i poreza na prenos apsolutnih prava (npr. kod prometa polovnih vozila). Suština je da neće postojati obaveza primene posebnog postupka oporezivanja, već je to stvar izbora obveznika. Ako se opredeli da ne primeni poseban postupak, epilog je da će primeniti opšti postupak oporezivanja propisan za konkretan promet.

Predlaže se propisivanje da obveznik može izdati račun i u elektronskom obliku ako postoji saglasnost primaoca da prihvata račun u elektronskom obliku, osim u slučaju obaveze izdavanja računa u elektronskom obliku u skladu sa zakonom kada saglasnost primaoca nije potrebna. Račun u elektronskom obliku izdaje se kao elektronski dokument u skladu sa zakonom. Predlaže se i da iznosi koji su iskazani u računu mogu biti izraženi u bilo kojoj valuti, s tim što iznos obračunatog PDV-a mora biti izražen u dinarima.

Ostale predložene izmene i dopune odnose se na:

  • vrednosne vaučere;
  • iznose koji se ne uračunavaju u poresku osnovicu;
  • otvorene investicione fondove;
  • promet investicionog zlata;
  • promet dobara u postupku aktivnog oplemenjivanja;
  • poslovanje virtuelnim valutama;
  • promet zemljišta;
  • utvrđivanje srazmernog poreskog odbitka;
  • podnošenje evidencione prijave nakon isteka roka;
  • ispravku PDV-a i storniranje računa (u skladu sa članom 44. Zakona o PDV-u) u slučaju pogrešnog izdavanja računa po osnovu kojeg primalac ima pravo na refakciju PDV-a.

Izvor: pktatic.rs