Javni poziv za realizaciju programa podsticaja zapošljavanja mladih ‚‚moja prva plata‚‚.

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Izuzetno, u Program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci, stečeno na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim lice konkuriše.

Trajanje Programa je 9 meseci.

Tokom trajanja Programa Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima na ime novčane naknade isplaćuje sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
22.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
26.000,00 dinara za lica sa visokim obrazovanjem;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom. Pored navedenog iznosa, poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva, koja na mesečnom nivou ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Na dodatni novčani iznos koji uplaćuje poslodavac, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, plaća se porez na druge prihode po stopi od 20%.

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća u realizaciji Programa može ostvariti poslodavac koji ispunjava sledeće uslove:

 • ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima; 
 • u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
 • izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
 • ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica, pri čemu jedan mentor može biti zadužen za osposobljavanje najviše 5 lica;
 • ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju zahtevanom broju lica i vrsti poslova za koje se osposobljavaju i obezbeđuje sve druge uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa posebnim propisom Vlade o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da ograniči broj poslodavaca koji se mogu uključiti u Program, kao i broj oglašenih pozicija po poslodavcu, kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće poslodavaca iz više različitih sektora.

Broj nezaposlenih lica na osposobljavanju

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u Program uključi jedno nezaposleno lice, poslodavac koji ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da u Program uključi najviše dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih ima pravo da u Program uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Uslovi za nezaposlena lica

Nezaposleno lice se može uključiti u Program ako:

 • o se nalazi na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • o ima najmanje srednje obrazovanje,
 • o ima do navršenih 30 godina na dan prijave za učešće u Programu,
 • o nema radnog iskustva, odnosno ima stečeno radno iskustvo kraće od 6 meseci
 • na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkuriše,
 • o nije ranije bilo korisnik Programa „Moja prva plata“,
 • o u periodu od šest meseci pre objave ovog javnog poziva nije bilo u radnom
 • odnosu kod izabranog poslodavca.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz ovog javnog poziva za
nezaposlenog.

III PODNOŠENjE ZAHTEVA POSLODAVCA

Zahtev za učešće u programu i oglašavanje pozicija vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 20.08.2021. godine do 20.09.2021. godine.

Poslodavac, ukoliko nije registrovan u Agenciji za privredne registre, prilaže skenirano rešenje nadležnog organa o upisu u registar. 

IV NAČIN PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata vrši se elektronskim putem, na veb portalu www.mojaprvaplata.gov.rs, u periodu od 01.10.2021. godine do 31.10.2021. godine. Kandidat popunjava obrazac radne biografije kroz prijavu na veb portal i prilaže
skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

V FORMIRANjE LISTE ZAHTEVA POSLODAVACA

Po podnošenju zahteva, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru prijave i ispunjenosti uslova za učešće u Programu. Nacionalna služba za zapošljavanje će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće u Programu uvidom u službene evidencije nadležnih institucija, o čemu će poslodavci biti obavešteni elektronskim putem.

Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu poslodavca.

Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će se vršiti:

 •  u periodu od 01.11. do 15.11.2021. godine – za poslodavce iz privatnog sektora,
 •  u periodu od 16.11. do 30.11.2021. godine – za poslodavce iz javnog sektora.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Zaključivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata (u daljem tekstu: korisnik Programa), kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, izvršiće se u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima. Početak sprovođenja Programa mora biti u navedenom roku za zaključivanje ugovora. Isplata mesečne novčane naknade korisniku

Programa vršiće se preko banke

„Poštanska štedionica“ ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun korisniku Programa, bez naplate troškova održavanja računa.

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

 • osposobljava korisnika Programa u dužini trajanja ugovorne obaveze;
 • dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje izveštaj o realizaciji Programa na mesečnom nivou, u skladu sa ugovorom;
 • izda korisniku Programa potvrdu o obavljenom osposobljavanju na konkretnim poslovima;
 • omogući Nacionalnoj službi za zapošljavanje kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
 • obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

U slučaju prekida osposobljavanja korisnika Programa, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida osposobljavanja izvrši zamenu sa sledećim nezaposlenim licem sa liste koje ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećano za period sprovedene zamene.

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Nacionalnoj službi za zapošljavanje biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Nacionalne službe za zapošljavanje koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja Javnog poziva ili revizije.
Nacionalna služba za zapošljavanje će čuvati podatke o ličnosti u roku predviđenom zakonom, uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, pravo na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

IX OSTALE INFORMACIJE

Informacije o Programu dostupne su na veb sajtovima: www.nsz.gov.rs и www.mojaprvaplata.gov.rs.