OBVEZNIK FISALIZACIJE

1. Ko je obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21) određene su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidnetiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

2. Poslujem više godina kao preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 6202 (konsalting u IT) i radim isključivo sa firmama. Nikada nisam imao, niti ću imati promet na malo tj. poslovanje sa fizičkim licima. Da li sam u obavezi da nabavljam opremu po novom zakonu?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Takođe, obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja. Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, koja je u primeni od 1.1.2022.godine, navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. S obzirom da šifra delatnosti 6202 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja Zakonom o fiskalizaciji, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Shodno navedenom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga pravnim licima i preduzetnicima u okviru delatnosti koju obavlja (osim maloprodaje) nije dužan da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

3. Da li je obveznik sa šifrom delatnosti 41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih objekata prilikom prodaje stanova fizičkim licima dužan da izdaje fiskalne račune ?

Obveznik koji je upisan u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužan je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pomenuta Uredba se može naći na sajtu Poreske uprave u delu Fiskalne kase/Uredbe. S obzirom da šifra 41.20 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Zakonom o fiskalnim kasama, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko fiskalne kase. Takođe, upućujemo na mišljenje Ministarstva finansija koje se odnosi na evidentiranje prometa preko fiskalne kase koji ostvari privredni subjekt koji se bavi izgradnjom i prodajom stanova fizičkim licima, broj 430-00-00301/2007-04 od 26/11/2007. godine čiji deo citiramo: „ Prema tome, s obzirom da prodaja stanova i lokala fizičkim licima, ne spada u delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao i navedenom Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt prometom dobara, u konkretnom slučaju stanova i lokala fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase.“

4. Ako obavljam delatnost koja jeste oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali istovremeno obavljam i delatnost koja nije oslobođena, da li moram da imam elektronski fiskalni uređaj?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

5. Da li prodaja preko automata šifra delatnosti 47.99 treba da se fiskalizuje? Probali smo prema korisničkom upustvu da se prijavimo i stalno izbacuje sistemska greška.

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), koja je u primeni od 01/01/2022.

Šifra delatnosti 47.99 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri –  u skladu sa Uredbom, oslobođena je obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ukoliko, u skladu sa Uredbom, obavljate neku od navedenih delatnosti u okviru šifre delatnosti 47.99, u tom slučaju nemate obavezu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Slika preuzeta sa portala: https://rs.n1info.com/biznis/privrednici-protiv-e-fiskalizacije-poreski-strucnjaci-tvrde-da-je-efikasniji/

Na osnovu člana 4. stav 3. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU O ODREĐIVANјU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANјA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANјA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

(„Službeni glasnik RS“ broj 32/21, 117/21)

Član 1.

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavlјanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti obavlјanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo (u dalјem tekstu: promet na malo) i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 4. stav. 2. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 153/20 i 96/21 – u dalјem tekstu: Zakon).

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti:

1) prodaje sopstvenih polјoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju male količine primarnih proizvoda životinjskog porekla, odnosno hrane bilјnog porekla koje služe za snabdevanje potrošača, kao i drugim mestima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina od strane fizičkog lica – obveznika fiskalizacije koji je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik fiskalizacije;

2) koje obavlјaju obveznici fiskalizacije a koji naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavlјanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Član 3.

 Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10), i to: 

 Delatnosti u okviru sledećih oblasti, grana, odnosno grupa:

 1) 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 2) 49.32 Taksi prevoz;
 3) 51.10 Vazdušni prevoz putnika u delu koji se odnosi na međunarodni prevoz putnika;
 4) 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju u delu koji se odnosi na naplatu i održavanje:
 – puteva, mostova i tunela;
 – parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. koja se naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora; 
 5) 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 6) 61 Telekomunikacije;
 7) 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 8) 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 9) 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 10) 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelјa;
 11) 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavlјivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 12) 84.30 Obavezno socijalno osiguranje;
 13) 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 14) 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 15) 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 16) 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 17) 92 Kockanje i klađenje u delu koji se odnosi na igre na sreću čiji je priređivač Državna lutrija Srbije, kao i za igre na sreću za koje priređivač u elektronskoj formi dostavlјa podatke o izvršenom prometu organu nadležnom za igre na sreću, u skladu sa propisima;
 18) 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Član 4.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 104/16 i 95/18), osim sledećih komunalnih delatnosti: upravlјanje groblјima i sahranjivanje; pogrebna delatnost; upravlјanje javnim parkiralištima koja se ne naplaćuju putem trećih lica, odnosno telekomunikacionih operatora i pružanje usluga na pijacama, i to: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima; 

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS“, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;

– pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela i nosača.

Član 5.

  Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, broj 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14) prestaje da važi 1. maja 2022. godine. 

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Uredba o izmenama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
(„Službeni glasnik RS“, broj 117/21)

Član 6.

 Obveznici fiskalizacije koji nisu, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, broj 32/21) i ovom uredbom, oslobođeni obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužni su da do 30. aprila 2022. godine usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i 96/21) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. 

Izvor: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija/odgovori_najcesca_pitanja.html